Titul MBA

Štúdium MBA (Master of Business Administration) predstavuje
formu celoživotného vzdelávania.

Všeobecné informácie k titulu MBA

 • Zameriava sa na získanie nových znalostí a zručností, ktoré absolventi využijú predovšetkým vo svojej praxi.
 • Študijné programy MBA sú určené najmä manažérom strednej i vrcholovej úrovne a všetkým zástupcom súkromnej, štátnej i neziskovej sféry.
 • Titul MBA je celosvetovým štandardom medzi manažérmi.
 • Po úspešnom absolvovaní profesijne vzdelávacieho programu si absolvent môže zapísať titul za svoje meno v nasledujúcom tvare: Ing. Ján Pílny, MBA.

Titul MBA svojim držiteľom poskytuje veľa výhod pre ďalšie uplatnenie na profesijnej dráhe a všetkým potenciálnym zamestnávateľom vysiela jasný signál o ochote sa aj naďalej vzdelávať.

Študijné programy

Pri štúdiu MBA sa stretnete s celým radom zaujímavých ľudí ako priamo z vášho odboru, tak aj špičkami z biznisu. Vďaka seminárom a tematickým stretnutiam tak získate cenné kontakty, ktoré môžete následne využiť aj v profesionálnom živote. Môžete sa tiež stať členmi nášho absolventského klubu.

Titul MBA nie je podľa zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmene a doplnení ďalších zákonov (zákon o vysokých školách), v znení neskorších predpisov, v Českej republike definovaný ako akademický titul, ale je udeľovaný ako profesijný neakademický titul dokladajúci rozšírené manažérske vzdelanie s praxou nad rámec vysokej školy. Nedá sa teda zapisovať do občianskeho preukazu.

Viac o študijných programoch

Podmienky prijatia

Predpokladom pre prijatie na štúdium profesijného vzdelávacieho programu MBA je vysokoškolské vzdelanie najmenej v bakalárskom stupni. Z tejto podmienky je však možné udeliť výnimku v prípade, že má daný uchádzač preukázateľnú manažérsku či inú odbornú prax v danom odbore.

Titul MBA je v zahraničí dlhodobo považovaný za štandard vo vzdelaní väčšiny manažérov či vedúcich pracovníkov. Jeho dosiahnutie uznávané a dobre hodnotené najmä v nadnárodných a zahraničných organizáciách.

Výhody titulu MBA

 • Získanie nových znalostí a zručností.
 • Naštartovanie úspešného kariérneho rastu.
 • Náskok pred konkurenciou.
 • Nadviazanie profesných kontaktov.
 • Výrazné posilnenie hodnoty každého absolventa na pracovnom trhu.
 • Prístup k lepším a lepšie plateným pracovným pozíciám.
 • Titul je signál o ochote jedinca sa vzdelávať.

Prednosti titulu MBA

Už samotná podstata titulu MBA vyjadruje, že nejde o ekvivalent k vysokoškolskému štúdiu. Štúdium MBA sa totiž orientuje na prehĺbenie doposiaľ získaných znalostí a zručností, a tieto znalosti efektívne a so zapojením najmodernejších postupov aplikuje na praktické manažérske problémy.

Vďaka tejto orientácii na prax je hodnota štúdia MBA nepopierateľná a štúdium vďaka nej poskytuje absolventom okamžité zvýšenie profesijnej kvalifikácie. Výučba je realizovaná v spolupráci s uznávanými odborníkmi z najrôznejších odborov, ktorí študentom odovzdávajú vlastné mnohoročné praktické skúsenosti.

Popri tom majú študenti možnosť rozoberať s lektormi najaktuálnejšie manažérske trendy i záležitosti ich vlastných profesijných postupov. Výučba v seminároch je tak silne zameraná na preberanie reálnych situácií a riešenie prípadových štúdií.

Potrebujete radu?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@britschool.cz Odpovieme do 24 hodín
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigácia k cieľu