LLM – Executive LLM

Executive LLM je tradičný a uznávaný model štúdia, ktorý je zameraný na prehĺbenie znalostí z oblasti súkromného práva so špecializáciou na právo obchodné.

Prínosy a obsah programu

 • V rámci tohto programu sa študenti oboznámia s princípmi a zásadami nového Občianskeho zákonníkazákona o obchodných korporáciách.

 • Pozornosť je venovaná predovšetkým právu obchodných spoločností, záväzkovým právnym vzťahom a obchodnému právu v medzinárodnom kontexte, ale aj na ďalšie právne oblasti, ako sú finančné právo, právo hospodárskej súťaže, insolvenčné a pracovné právo.

 • Absolvent získa ucelený prehľad o právnych predpisoch súvisiacich s obchodnou a podnikovou praxou, ktoré budú doplnené konkrétnymi prípadmi.

 • Program je vďaka svojmu praktickému zameraniu určený predovšetkým pre uchádzačov s predchádzajúcim právnym vzdelaním, ako sú advokáti, koncipienti, notári či právni špecialisti, ale tiež pre manažérov spoločností, riaditeľov firiem a pracovníkov, ktorí sa zaoberajú právom.

Cena štúdia LLM

Najbližší cyklus štúdia LLM máj 2024.

Prihláste sa teraz za výhodnejšiu cenu.

Cena studia

5 469 EUR bez DPH 3 840 EUR bez DPH 4 646 EUR s DPH
 • Podanie prihlášky
  je zadarmo
 • Nezaberie viac
  ako 2 minúty
 • Pomôžu vám naše
  študijné koordinátorky

Priebeh štúdia

 • K úspešnému ukončeniu štúdia musí študent absolvovať celkom desať študijných modulov, ktoré sú rozdelené do dvoch semestrov po piatich moduloch. Na konci štúdia potom študent vypracuje záverečnú prácu, ktorá sa obhajuje pred komisiou..

 • V každom semestri sa konajú dva semináre, kde sa študenti stretávajú s lektormi pre jednotlivé študijné moduly. Lektori tu študentov zoznámia s preberanou látkou jednotlivých modulov a s podmienkami ich absolvovania.

 • Prvý seminár sa koná vždy na začiatku štúdia a obsahuje úvodné informačné uvítanie študentov zo strany BRITISH BUSINESS SCHOOL a výklad za prvé dva moduly.

 • V polovici prvého semestra sa potom koná druhý seminár, ktorý pokrýva zostávajúce tri moduly semestra. V druhom semestri prebiehajú tiež 2 semináre, kde v prvom je výklad za prvé tri moduly a v druhom za posledné dva. Študenti tak za celé štúdium absolvujú celkovo štyri semináre.

 • Výklad za jeden modul je v rozsahu troch vyučovacích hodín (3x45 minút).

 • Štúdium prebieha primárne v českom jazyku. Pre prispôsobenie výučby slovenským študentom však akceptujeme seminárne aj záverečné práce vypracované v jazyku slovenskom.

 • Štúdium je ďalej realizované dištančnou formou – online komunikačnými prostriedkami (e-learning). Študenti nájdu všetky potrebné informácie a študijné materiály v študentskej sekcii, ktorá predstavuje študijný intranet.

 • V priebehu celého štúdia môžu študenti konzultovať s lektormi rôznymi spôsobmi – telefonicky, otázkou cez študentskú sekciu, prostredníctvom e-mailovej komunikácie, videokonferencie alebo osobne.

 • Študenti sa na plnení študijných povinností pripravujú účasťou na seminároch, konzultáciami s lektormi a samoštúdiom podkladov, ktoré sú dostupné v študentskej sekcii.

 • Štúdium je ukončené vypracovaním záverečnej práce a jej následnou obhajobou.

 • Ako bonus k štúdiu škola novo všetkým svojim študentom ponúka funkcie knižnice, vrátane funkcií moderné online knižnice. Vďaka bezplatnému prístupu do online knižnice je teraz študentom poskytnutý fond 1.000.000+ titulov, dostupných kedykoľvek a kdekoľvek.

Zobraziť viac informácií

Akreditácia ASIC

BRITISH BUSINESS SCHOOL (BBS) je akreditovaná ASIC (Accreditation Service for International Schools, Colleges and Universities), ktorá je akreditačnou inštitúciou pre medzinárodné školy, vysoké školy a univerzity. BBS získala pre svoju činnosť status Premier ASIC. Akreditácia ASIC uľahčuje študentom ich rozhodovanie, pretože preukázateľne informuje o tom, že nimi akreditované školy, univerzity a vzdelávacie organizácie patria medzi vysoko kvalitné inštitúcie.

ASIC je uznávaný UKVI vo Veľkej Británii a je členom CHEA International Quality Group (CIQG) v USA. Rovnako je členom BQF (British Quality Foundation) a inštitucionálnym členom EDEN (European Distance a E-learning Network).

Potrebujete radu?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@britschool.cz Odpovieme do 24 hodín
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigácia k cieľu