Akreditácie a členstvá

Accreditation Service for International Schools, Colleges and Universities (ASIC)

BRITISH BUSINESS SCHOOL je akreditovaným členom britskej organizácie ASIC, ktorá je prestížnou autoritou na poli vzdelávacích organizácií a poskytovateľov dištančného a online vzdelávania v rámci celého sveta. ASIC je členom CHEA International Quality Group (CIQG) v USA. Vo Veľkej Británii je uznaná úradom UK Visas and Immigration (UKVI) a je tiež i členom BQF (British Quality Foundation), ENQA (European Network for Quality Assurance) a inštitucionálnym členom EDEN (European).

 

Accreditation Council for Business Schools and Programs (ACBSP)

BRITISH BUSINESS SCHOOL je členom organizácie ACBSP (Accreditation Council for Business Schools and Programs), ktorá patrí medzi najprestížnejšie a najkvalitnejšie akreditačné organizácie na celom svete. ACBSP dohliada na kvalitu, integritu a výnimočnú úroveň študijných programov, ktoré sa zameriavajú na business, účtovníctvo a ďalšie oblasti spojené s podnikaním. ACBSP podporuje a oceňuje vynikajúcu úroveň v poskytovaní vzdelávania a zaisťuje tak výhradne tie najkvalitnejšie vzdelávacie inštitúcie.

 

International Education Society

International Education Society, London (IES) je najväčšia inštitúcia špecializujúca sa na certifikáciu vzdelávacích subjektov, škôl a univerzít po celom svete, ktorá bola založená v roku 1997 ako nástupnícka organizácia programu európskeho spoločenstva YOUTH. Hlavnou činnosťou IES je zjednotiť kritériá kvality a stanoviť vysokú úroveň vzdelávania. BRITISH BUSINESS SCHOOL je IES certifikovaná s udeleným ratingom BB, tj spoľahlivé inštitúcie dosahujúce trvale dobré výsledky. Naši absolventi tak môžu získať medzinárodne uznávaný certifikát IES štandardne vydávaný v anglickom jazyke a v preklade do úradného jazyka.

 

International Certification Institute

Spoločnosť International Certification Institute /ICI/ bola založená v roku 2019. V rovnakom roku došlo k prepojeniu so spoločnosťou International Education Society /IES/. ICI a IES realizujú spoločný projekt Certificate. Certifikované inštitúcie získavajú automaticky certifikáciu oboch spoločností.

 

European Association for Distance Learning

EADL je európská asociácia zastupujúca všetky súkromné a neštátne európske organizácie, ktoré ponúkajú vysokú kvalitu distančného vzdelávania. EADL si kladie za cieľ zlepšiť kvalitu distančného vzdelávania s maximálnym prínosom pre študentov. Všetci členovia musia spĺňať štandardy kvality EADL, ktoré sú spísané v súlade s ich kódexom. Členstvo EADL je považované ako záruka kvality vzdelávacej inštitúcie.

 

International Association for Distance Learning

Medzinárodná asociácia pre distančné vzdelávanie, bola založená na podporu kvality distančného vzdelávania a odbornej prípravy. Asociácia zaisťuje benchmarking a schvaľuje programy distančného vzdelávania a ich poskytovateľov. Medzi členov IADL patria školy, vzdelávacie webové stránky, súkromné školiace spoločnosti, univerzity, vysoké školy a ďalšie organizácie zo všetkých piatich kontinentov sveta. Členské organizácie musia prejsť prísnym schvalovacím procesom, v ktorom sa hodnotí administratívna úroveň poskytovateľov vzdelávacích kurzov, ich výučbové metódy či študijné a propagačné materiály.

 

Asociácia MBA

Členstvo v asociácii deklaruje vysoký štandard vo všetkých činnostiach a aktivitách týchto organizácií, predovšetkým v úrovni programov štúdia MBA, kvalite výukových metód, kvalifikácie lektorského tímu, úrovni študijného prostredia a mnohom ďalším. Členstvo v Asociácii MBA tak vďaka tejto garancii môže byť ďalším kritériom pre záujemcov o štúdium profesijných programov pri výbere školy, na ktorej chcú štúdium absolvovať.

 

European Association for International Education

EAIE je neziskovou organizáciou, ktorej poslaním je profesionalizovať všetkých členov organizácie a aktívne slúžiť všetkým, ktorí sa podieľajú na internacionalizácii vyššieho vzdelávania. Asociácia sídli v Amsterdame a má približne 2 500 členov v 80 krajinách celého sveta. Profesionálom z akademického i neakademického prostredia pomáha nachádzať vždy tie najlepšie riešenia a praktické postupy pre proces internacionalizácie danej vzdelávacej spoločnosti. V spolupráci s kľúčovými partnermi presadzuje asociácia záujmy svojich členských organizácií a pracuje tak na pozdvihnutí oblasti medzinárodného vyššieho vzdelávania v rámci Európy i celého sveta.

 

International Council for Open and Distance Education

Patríme medzi členov organizácie ICDE, ktorá vytvára medzinárodnú záštitu pre otvorené, dištančné, flexibilné a online vzdelávanie. Spolu s kľúčovým partnerom UNESCO zdieľa myšlienku „právo na vzdelanie pre všetkých“. Je tiež podporovateľom využívania nových metód a technológií v oblasti vzdelávania a dbá na rovný prístup a kvalitu vzdelávania prostredníctvom e-learningu. Organizácia bola založená v Kanade v roku 1938 a v súčasnosti združuje členov z viac ako 60 krajín sveta. Hlavné ústredie organizácie sídli v Osle a jej činnosť je finančne podporovaná aj nórskym ministerstvom školstva, vedy a výskumu.

 

Association for Educational Communications and Technology

AECT je poprednou svetovou organizáciou, ktorá sa špecializuje v rámci vedy a výskumu na vývoj vzdelávacích technológií a inovácií. Jej história bola začatá už v roku 1923, kedy bola založená vo Washingtone. Združuje profesionálov i odborníkov, ktorí svojou vedeckou a výskumnou činnosťou prispievajú k rozširovaniu vedomostnej základne v oblasti vzdelávania. Asociácia sa aktívne podieľa na návrhoch výučby a systematickom prístupe k učeniu a podporuje vysoké štandardy na poli vzdelávania. Je medzinárodnou platformou pre vývoj a šírenie nových vzdelávacích prístupov, zlepšovanie modelov výučby a efektívnosť učenia.

 

ICC – International Chamber of Commerce

Medzinárodná obchodná komora (International Chamber of Commerce – ICC) je svetová obchodná organizácia, ktorej poslaním je podporovať otvorený obchod a investície a pomôcť podnikateľom napĺňať výzvy a príležitosti stále integrovanejšej svetovej ekonomiky.

 

Česká manažérska asociácia (ČMA)

ČMA sa zameriava na manažérov, podnikateľov, lídrov bez ohľadu na profesiu a jej hlavným poslaním je pôsobiť na rozvíjanie odborných schopností manažérov, vrátane ich schopnosti viesť pracovné tímy. Medzi jej ciele patrí zvyšovanie prestíže manažérskej profesie, pôsobenie na zvyšovanie podnikateľskej výkonnosti a spolupráca s výskumnými inštitúciami a vysokými školami. Už od začiatku asociácie akcentovala etiku podnikania a ako prvá vydala Etický kódex manažéra.

 

Ministerstvo vnitra České republiky

BRITISH BUSINESS SCHOOL je ako vzdelávacia inštitúcia akreditovaná na Ministerstve vnútra Českej republiky podľa ust. § 30 ods. 5 zákona č. 312/2002 Zb., o úradníkoch územných samosprávnych celkov a o zmene niektorých zákonov. Spoločnosť je akreditovaná pod číslom akreditácie: AK/I-2/2021. Táto akreditácia umožňuje uznať študijné programy MBA ako povinné vzdelávanie vyšších úradníkov územných samosprávnych celkov.

 

British Chamber of Commerce

The British Chamber of Commerce pôsobí v Českej republike už od roku 1997. Od tej doby sa členská základňa rozrástla na viac než 240 spoločností, od majoritných investorov, po jednotlivých podnikateľov, ktorí reprezentujú britské záujmy v Českej republike. Primárnym cieľom komory je zlepšenie obchodných vztahov medzi Českou republikou a Veľkou Britániou, zdokonalenie súťažného a obchodného prostredia v Českej republike a poskytnutie zázemia pre vznik nových obchodných príležitostí.

 

Hospodářská komora České Republiky

Hospodárská komora Českej republiky zastupuje podnikateľskú verejnosť. Jej hlavným poslaním je vytvárať príležitosti pre podnikanie, presadzovať a podporovať opatrenia, ktoré prispievajú k rozvoju podnikania v ČR a tým aj k celkovej ekonomickej stabilite štátu. Hospodárska komora informuje o hospodárskýyh podmienkach a ekonomickom vývoji, o právnych predpisoch týkajúcich sa podnikateľských aktivít, zaisťuje hospodársky styk so zahraničím, poskytuje svojej členskej základni i podnikateľskej verejnosti poradenské a konzultačné služby či zriaduje v rámci svojej pôsobnosti odborné platformy s organizáciami a inštitúciami na podporu rozvoja podnikania.

 

Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR

Cieľom Asociácie je presadzovať záujmy a potreby inštitúcií poskytujúcich vzdelávanie dospelých. Združuje profesionálne kapacity pre riešenie koncepcie a rozvoje v tejto oblasti, spolupracuje so štátnymi orgánmi a ďalšími subjektmi pri príprave a zavádzaní legislatívnych opatrení vo vzdelávaní. Mimo toho organizuje odborné akcie, vydává odborné publikácie a reprezentuje svjich členov na rôznych tuzemských a medzinárodných združeniach. AIVD ČR je členom European Assotiation for the Education of Adults (EAEA), Únia zamestnávateľských zväzov ČR a medzinárodná expertná sieť ReferNet. AIVD ČR je tiež zastúpená v Národnej rade pre kvalifikáciu, v Národnom poradenském fóre, v Expertnej skupine MŠMT a v Akreditačnej komisí rekvalifikačných programov MŠMT.

 

Principles for Responsible Management Education

Hlavným cieľom PRME je inšpirovať a globálne podporovať vzdelanie v oblasti managementu, vedenia a výskumu. Vznik spoločnosti PRME inšpirovali medzinárodne uznávané hodnoty, ako sú princípy iniciatívy Organizácie spojených národov Global Compact. Medzi inštitúciami poskytujúcimi manažérske vzdelanie sa tak snaží vybudovať stály proces zdokonalovania za účelom vzniku novej generácie obchodníkov a manažérov, ktorí budú schopní riešiť komplexné problémy, s ktorými sa potýkajú dnešné podniky a celkovo spoločnosť 21. storočia.

 

Česká andragogická spoločnosť

Česká andragogická spoločnosť je občianske združenie založené 4. novembra 2008 skupinou popredných českých andragogov na čele s doc. PhDr. Jaroslavom Deteškou. Ide o nepolitické, dobrovoľné zoskupenie odborníkov na vzdelávanie dospelých, ktoré združuje odborníkov z akademickej i obchodnej sféry. Medzi členov patria vysokoškolskí pracovníci, manažéri, lektori, učitelia, tútori, poradcovia, študenti a ďalší sympatizanti z oblasti rozvoja ľudských zdrojov.

 

Potrebujete radu?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@britschool.cz Odpovieme do 24 hodín
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigácia k cieľu