Hospodárska súťaž, právo nekalej súťaže

Anotácia

Modul sa zameriava na právo nekalej súťaže a hospodársku súťaž, jej pravidlá a jej narušovanie. Jeho cieľom je oboznámiť študentov, na základe rozhodovacej praxe predovšetkým súdnych inštitúcií EÚ, ale aj Európskej komisie, prípadne Úradu pre ochranu hospodárskej súťaže (ÚOHS), s významom hospodárskej a nekalej súťaže ako takej, s jednotlivými prvkami nedovolených spôsobov účasti na nekalej súťaži, ich skutkovými podstatami a tiež s právnymi prostriedkami ochrany proti takémuto konaniu.


Odporúčaná literatúra

  • Munková, J., Svoboda, P., a kol. Soutěžní právo. 2. vyd., Praha: C. H. Beck: 2012. ISBN 978-80-7400-424-7
  • Eliáš, K., Bejček, J., Hajn, P., Ježek, J. a kol. Kurs obchodního práva. Obecná část. Soutěžní právo. 5. vyd. Praha: C.H.Beck, 2007. ISBN 978-80-7179-583- 4
  • nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. prosince 2002 o provádění pravidel hospodářské soutěže
  • Nařízení Rady (ES) č. 139/2004 ze dne 20. ledna 2004 o kontrole spojování podniků
  • směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/104/EU ze dne 26. listopadu 2014 o určitých pravidlech upravujících žaloby o náhradu škody podle vnitrostátního práva

Potrebujete radu?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@britschool.cz Odpovieme do 24 hodín
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigácia k cieľu