Strategický management

Anotácia

Cieľom modulu je prehĺbiť znalosti princípov strategického manažmentu, zručnosti tvorby a uplatňovania podnikovej stratégie, strategického plánovania a hodnotenia podnikateľského zámeru. Systematický prístup k analýze prostredia, zhromažďovania a vyhodnocovania strategicky významných informácií nám pomôže lepšie predvídať riziká a úspešnejšie napĺňať strategické ciele. Absolventi modulu budú schopní získané znalosti a zručnosti strategického manažmentu pragmaticky prispôsobovať a aplikovať v podmienkach konkrétnych firiem.


Odporúčaná literatúra

  • BĚLOHLÁVEK, F.; KOŠŤAN, P.; ŠULEŘ, O. Management. 1. vydání. Brno: Computer Press, 2006. ISBN 80-251-0396-X
  • JAKUBÍKOVÁ, D. Strategický marketing: strategie a trendy. 2. rozšířené vydání. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4670-8
  • GRASSEOVÁ, M.; DUBEC, R.; ŘEHÁK, D. Analýza v rukou manažera: 33 nejpoužívanějších metod strategického řízení. 1. vydání. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-2621-9
  • FOTR, J. a kol. Tvorba strategie a strategické plánování: Teorie a praxe. 1. vydání. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-3985-4
  • FOTR, J.; ŠVECOVÁ, L. Manažerské rozhodování: postupy, metody a nástroje. 2., přepracované vydání. Praha: Ekopress, 2010. ISBN 978-80-869- 29590

Potrebujete radu?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@britschool.cz Odpovieme do 24 hodín
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigácia k cieľu