Projektové riadenie a plánovanie

Anotácia

Modul sa zaoberá riadením projektov ako z pohľadu zavádzania projektového riadenia vo firmách, tak spôsobom riadenia konkrétnych projektov. Cieľom modulu je nielen vysvetliť základné pojmy, metódy, nástroje a postupy projektového riadenia, ale aj osvojiť si ich praktické uplatňovanie cvičeniami v pracovných skupinách pri riešení jednoduchých príkladov a simulácií.


Odporúčaná literatúra

  • BĚLOHLÁVEK, František. Jak vést svůj tým. Praha: Grada, 2008. Vedení lidí v praxi. ISBN 978-80-247-1975-7
  • DOLEŽAL, Jan, Pavel MÁCHAL a Branislav LACKO. Projektový management podle IPMA. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2012. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-4275-5
  • DĚDINA, Jiří a Jiří ODCHÁZEL. Management a moderní organizování firmy. Praha: Grada Publishing, 2007. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-2149-1
  • EVANGELU, Jaroslava Ester. Diagnostické metody v personalistice. Brno: Univerzita obrany, 2011. ISBN 978-80-7231-837-7
  • PAUKNEROVÁ, Daniela. Psychologie pro ekonomy a manažery. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2012. Management (Grada). ISBN 978-80-247-3809- 3

Potrebujete radu?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@britschool.cz Odpovieme do 24 hodín
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigácia k cieľu