Medicínské právo

Anotácia

Cieľom modulu je oboznámiť študentov s právnou reguláciou vzťahov vznikajúcich pri poskytovaní zdravotníckych služieb v Českej republike. Dôraz je kladený na základné podmienky, za ktorých možno poskytovať zdravotné služby a na základné práva a povinnosti poskytovateľov zdravotných služieb, zdravotníckeho pracovníka a pacienta. Opomenutá nie je ani problematika ochrany súkromia pacientov pri poskytovaní zdravotníckych služieb, ktorá zahŕňa povinnú mlčanlivosť poskytovateľov zdravotných služieb a striktné pravidlá pre nakladanie so zdravotníckou dokumentáciou. Výučba pokrýva aj otázky trestnoprávnej, občianskoprávnej, správnej a disciplinárnej zodpovednosti pri poskytovaní zdravotníckych služieb.


Odporúčaná literatúra

  • Těšinová, J., Žďárek, R., Policar, R.: Medicínské právo. C. H. Beck, Praha, 2011. ISBN: 978-80-7400-050-8
  • Doležal, T.: Vztah lékaře a pacienta z pohledu soukromého práva. Leges, Praha, 2012. ISBN 978-80-87576-24-3
  • Mach, J.: Lékař a právo: Praktická příručka pro lékaře a zdravotníky. Grada, Praha, 2010. ISBN 978-80-247-3683-9
  • Šustek, P., Holčapek, T.: Informovaný souhlas. Wolters Kluwer ČR, Praha, 2011. ISBN 978-80-735-7268-6
  • Prudil, L.: Právo pro zdravotnické pracovníky, Linde, 2014. ISBN: 9788072019298

Potrebujete radu?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@britschool.cz Odpovieme do 24 hodín
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigácia k cieľu