Krizové riadenie a riadenie zmien

Anotácia

Modul je úvodom do problematiky krízového riadenia a riadenia zmien v oblasti zdravotníctva. Cieľom je zoznámiť sa so základnými východiskami krízového manažmentu, vývojovými štádiami krízy, systémami včasného varovania pred krízou, okamžitými opatreniami pri kríze a prístupmi k riadeniu zmien. Krízový manažment v sebe obsahuje v praktickej a utilitárnej podobe všetky prvky efektívneho manažmentu. Ak má organizácia dosiahnuť stanovené ciele, tak musí využívať všetky vedomosti a schopnosti na riadenie organizácie ako na strane manažmentu, tak na strane jeho spolupracovníkov.


Odporúčaná literatúra

  • KARÁSEK, Petr. Léčení firem v krizi: krizové řízení z pohledu manažera, který vedl záchranu značky Tatra. Praha: Grada, 2017. ISBN 978-80-271-0681-3
  • KOTTER, John P. Vedení procesu změny: osm kroků úspěšné transformace podniku v turbulentní ekonomice. 2., aktualizované vydání. Praha: Management Press, 2015. ISBN 978-80-7261-314-4
  • KUBÍČKOVÁ, Lea a Karel RAIS. Řízení změn ve firmách a jiných organizacích. Praha: Grada, 2012. Expert. ISBN 978-80-247-4564-0
  • SMEJKAL, Vladimír a Karel RAIS. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. 4., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2013. Expert. ISBN 978-80-247-4644-9
  • BLAHA, Z., JINDŘICHOVSKÁ, I. Jak posoudit finanční zdraví firmy. Praha: Management Press, 1994. 127 s. ISBN 80-85603-62-4

Potrebujete radu?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@britschool.cz Odpovieme do 24 hodín
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigácia k cieľu