Ekonomika a finančné riadenie

Anotácia

Cieľom tohto modulu je oboznámiť so všeobecnými princípmi finančného riadenia, objasniť význam majetkovej a kapitálovej štruktúry podniku pre finančné rozhodovanie, vysvätiť vzťahy medzi operatívnym a strategickým plánovaním v podniku alebo medzi plánovaním objemu produkcie a vzťahu k trhu. Ďalej sa študenti vďaka modulu dozvedia o stratégii cien a nákladov, základných metódach riadenia cash-flow, likvidite firmy a jej význame, spolu s významom informačných tokov a uplatňovanie metód analýz hospodárenia.


Odporúčaná literatúra

  • SCHOLLEOVÁ, Hana. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. 3., aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing, 2017. Expert (Grada). ISBN 978-80-271-0413-0
  • KISLINGEROVÁ, Eva. Manažerské finance. 3. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2010. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-194-9
  • KNÁPKOVÁ, Adriana, Drahomíra PAVELKOVÁ, Daniel REMEŠ a Karel ŠTEKER. Finanční analýza: komplexní průvodce s příklady. 3., kompletně aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing, 2017. Prosperita firmy. ISBN 978-80-271-0563-2
  • RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 6. aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing, 2019. Finanční řízení. ISBN 978-80-271-2028-4
  • VOCHOZKA, Marek. Podniková ekonomika. Praha: Grada Publishing, 2012. 978-80-247-4372-1

Potrebujete radu?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@britschool.cz Odpovieme do 24 hodín
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigácia k cieľu