Zásady ochrany osobných údajov

BRITISH BUSINESS SCHOOL s.r.o.
IČ: 24256242, DIČ: CZ24256242
so sídlom V Jámě 1/699
110 00 Praha 1 – Nové Město
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 173686.
(ďalej len „BBS“)

Odoslaním Kontaktného formulára alebo Prihlášky, návštevník webovej stránky www.britschool.sk (ďalej len “návštevník”) potvrdzuje, že je uzrozumený s podmienkami ochrany osobných údajov , ktoré týmto bez výhrad a v celom rozsahu akceptuje. Bez takého súhlasu nemôže dôjsť k odoslaniu Kontaktného formulára alebo Prihlášky.

Osobné údaje sa spracúvajú v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb, osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“).

Pri odoslaní Kontaktného formulára sú vyžadované tieto osobné údaje: emailová adresa. Účelom spracovania osobných údajov je vybavenie dotazu zákazníka. BBS je oprávnená uchovávať kontaktné údaje po dobu desiatich rokov odo dňa udelenia súhlasu s podmienkami ochrany osobných údajov. BBS je oprávnená zasielať návštevníkovi obchodné oznámenia týkajúce sa iba činnosti BBS. Tento súhlas môže zákazník kedykoľvek odvolať pomocou odhlasovacieho formulára uvedeného v e-maile. Po jej uplynutí budú údaje vymazané.

Pri odoslaní Prihlášky sú vyžadované tieto osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, emailová adresa, telefónne číslo. S prihláškou môže návštevník zaslať dokumenty týkajúce sa štúdia (doklad o poslednom dosiahnutom vzdelaní, uznanie vzdelania absolvovaného v zahraničí, vyhlásenie o praxi). Účelom spracovania osobných údajov je vybavenie prihlášky a komunikácii smerujúcej k uzavretiu Zmluvy o štúdiu. BBS je oprávnená uchovávať kontaktné údaje po dobu desiatich rokov odo dňa udelenia súhlasu s podmienkami ochrany osobných údajov. BBS je oprávnená zasielať návštevníkovi obchodné oznámenia týkajúce sa iba činnosti BBS. Tento súhlas môže zákazník kedykoľvek odvolať pomocou odhlasovacieho formulára uvedeného v e-maile. Po jej uplynutí budú údaje vymazané.

BBS sa zaväzuje, že neodovzdá osobné údaje tretej strane za účelom zasielania akýchkoľvek obchodných oznámení.

Návštevník má právo byť informovaný o spracovaní svojich osobných údajov. Súčasne zákazník môže požadovať: prístup k osobným údajom, opravu, resp. zahŕňajúce i profilovanie.

Zo strany Poskytovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu.

Zaškrtnutím súhlasu zákazník potvrdzuje, že si tieto Podmienky ochrany osobných údajov riadne prečítal, že im plne rozumie a vyjadruje s nimi v celom rozsahu súhlas.

Poskytovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Poskytovateľ je povinný bez zbytočného odkladu zverejniť novú verziu podmienok na svojich internetových stránkach, popr. zašle novú verziu Užívateľovi na jeho e-mailovú adresu.

Vzťahy týmito podmienkami výslovne neupravené sa riadia Nariadením a právnym poriadkom Českej republiky

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 14. 10. 2021.

Potrebujete radu?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@britschool.cz Odpovieme do 24 hodín
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigácia k cieľu